Připomínky veřejnosti k územnímu řízení pro stavbu přednádraží

V rámci veřejného ústního jednání jsme 14.června předali svoje připomínky k plánované přestavbě lokality před nádražím a za lihovarem. Připomínky navazují na petici proti projektu „Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích“, kterou podepsalo 329 občanů a která již byla předána Magistrátu města Pardubic a Krajskému úřadu Pardubického kraje.

Naší zásadní výhradou proti připomínkovanému záměru je, že se jedná o naprosto nekoncepční projekt. Pod záminkou integrace, a tedy podpory veřejné dopravy, se zde zkapacitňují komunikace pro motorovou dopravu (zejm. individuální automobilovou dopravu), zhoršují se podmínky pro dopravu pěší a cyklistickou a celkově podmínky pro život ve městě.

Je třeba také říci, že veřejnost je nedostatečně informována a naše možnosti seznámit se s aktuální dokumentací jsou značně omezené.

Spojovací komunikace mezi lihovarem a sídlištěm Závodu míru nijak nesouvisí s hlavním cílem projektu, tj. vytvořit multimodální uzel veřejné dopravy. Pokud jde o dopravní zatížení Palackého třídy a dotčených křižovatek, tyto dle studie, kterou si nechal kraj zpracovat firmou SUDOP PRAHA a.s., kapacitně postačují před i po převedení tzv. modrých autobusů do přednádražního prostoru.

Je proto naprosto neopodstatněné budovat navrženou propojku, která znehodnotí klidovou zónu zeleně a přeruší tradiční chodecké a cyklistické trasy.

Komunikace je vedena po plochách, které jsou v územním plánu vyčleněny pro dopravu. K tomu došlo pro přeložku průtahu silnice I/36. Ředitelství silnic a dálnic ČR však tuto přeložku neplánuje a bez propojení mezi obchodními centry Albert HM a OBI ani danou funkci plnit nemůže. Proto se domníváme, že komunikace jde proti smyslu územního plánu.

V neposlední řadě by propojka zhoršila životní prostředí obyvatel ve svém okolí a potenciálně i v přilehlých lokalitách, kde může dojít ke zvýšení objemu dopravy v důsledku usnadnění průjezdu řešenou oblastí.

Obdobné námitky platí také pro by-pass křižovatky Palackého – Hlaváčova ve směru západ – jih. Ten sice není součástí tohoto řízení, ale předložená dokumentace s ním počítá.

V rozporu s popisem stavby, který cyklistickou dopravu zmiňuje jako hlavní formu individuální dopravy, neobsahuje dokumentace zveřejněná na úřední desce zařízení pro parkování jízdních kol. Stávající stezka je oproti současnému stavu ještě více podřizována komunikacím pro motorovou dopravu.

Co se týče parkování bicyklů, je třeba přinejmenším zachovat stávající kapacitu. Všechna stání by měla umožňovat bezpečné a pohodlné zamčení kola za rám, většina stání by měla být zastřešena. Dále je třeba usilovat o vybudování úschovny kol. To vše v těsné návaznosti na odbavovací halu. Západoevropských příkladů hodných následování je dostatek: Bern, Luzern, Brémy, Lund.

Propojení cyklistické dopravy s dopravou veřejnou je neopominutelnou součástí multimodálního uzlu veřejné dopravy; narozdíl od propojování komunikací pro dopravu, která daným místem pouze projíždí.

Naopak nebývale velkoryse je navrženo parkoviště Kiss and Ride, a to zjevně bez jakýchkoli úvah o kapacitních potřebách, či dokonce o omezení kapacity, které by lidi vedlo k volbě jiného dopravního prostředku než osobního automobilu. Do tohoto prostoru mají přece  autobusy a trolejbusy pohodlně svážet cestující nejen z území města, ale nově také z širokého okolí.

Zřízení stejně pohodlného přestupu na vlak z automobilu jako z autobusu jde proti deklarované snaze podpořit využití veřejné dopravy.

Projekt také málo pamatuje na pěší pohyb uvnitř uzlu i jeho propojení s okolím. Vedle bariéry, která vzniká navrženou komunikací, se má oproti stávajícímu stavu zrušit přechod pro chodce směřující k poště. Ten dnes přitom neslouží pouze cestujícím, kteří se přesouvají mezi vlaky a autobusy.

Usnadnění pěších přesunů v rámci uzlu by také přispělo posunutí zastávky MHD u lihovaru k přechodu, aby se zkrátila docházková vzdálenost. Navržené dopravní opatření stejně neumožňuje vozidlům odbočujícím do ulice Kpt. Bartoše legálně objet autobus v zastávce.

Protože nám záleží na kvalitě životního prostředí obyvatel Pardubic a na šetrném nakládání s finančními prostředky ať již českých či švýcarských daňových poplatníků, žádáme o vypuštění všech zbytných a s multimodálním uzlem nesouvisejících stavebních objektů. V rámci možností (zejména časových) by bylo vhodné tyto nahradit jinými, které zlepší nebo zpříjemní cestujícím užívání řešeného prostoru.

Příspěvek byl publikován v rubrice Kritiky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.