Dne 28.03. 2019 schválilo zastupitelstvo zrušení megalomanských plánů na město pro 120 000 obyvatel. Proces pořizování nového územního plánu by se tak mohl znovu rozjet směrem ke kvalitnímu a udržitelnému rozvoji města.

Město Pardubice pořizuje nový územní plán. Nelíbí se nám především to, že nový územní plán zabírá v nejbližším okolí Pardubic obrovské plochy orné půdy a zeleně a mění je na zóny pro výstavbu. A to v době, kdy zdaleka nejsou využity všechny plochy ve městě, které by naopak pro zástavbu použity být měly. Proto nechceme, aby byl nový územní plán v této podobě schválen.
Co je špatně, čtěte podrobněji dále.

Co je územní plán

Územní plán určuje, kde se může stavět a kde ne. A co se v daném místě může stavět a co ne.

Člověku se může zdát, že někde z ničeho nic vyroste nová stavba – obytný dům, výrobní hala, silnice, přístav. Pravdou ale je, že každá stavba potřebuje celou řadu povolení. A vše začíná územním plánem. Proto je dobré ho znát a dohlédnout na to, aby byl dobrý.

Územní plán sám prochází procesem tzv. pořizování, který se řídí stavebním zákonem (č. 183/2006 Sb.), schvaluje ho zastupitelstvo dané obce.

(Souběžně s novým územním plánem se stále pořizuje řada změn platného územního plánu. Například XIX. změna pro hloupou propojku přes Červeňák.)

Co je na návrhu nového územního plánu špatně

Návrh nového územního plánu vymezuje celou řadu zastavitelných ploch, které jsou dnes krajinou nebo polem. Jejich rozsah je přitom zcela neúměrný potenciálu růstu Pardubic.

Rozrůstání města přitom není problém jenom z hlediska záboru zemědělské půdy a krajiny a z hlediska zpevňování dalších ploch. Rozlézání města zejména zvětšuje délky cest. Navíc mnohdy nízká hustota osídlení způsobuje to, že území není možné obsloužit hromadnou dopravou. Jejich obyvatelé jsou tak často závislí na osobním automobilu, což zhoršuje dopravní situaci ve městě. Roztroušená zástavba také neúměrně zvyšuje náklady města na infrastrukturu (komunikace, veřejné osvětlení, vodovody a kanalizace ad.).

Kompletní návrh a oficiální informace najdete na webu města.

Uvádíme příklady některých lokalit, na kterých chceme srozumitelně ukázat nadměrné množství zastavitelných ploch.

Dubina sever, pole mezi Dubinou a Labem

 • Dnes rozsáhlá pole, protkaná remízky, Haldou, Spojilským odpadem a cestami.
 • Dle návrhu prakticky kompletně k zastavění v růžové ploše „B – bydlení“.

Nová Cihelna, pole mezi Cihelnou a slepým ramenem

 • Dnes rozsáhlá pole, protkaná remízky a cestami.
 • Dle návrhu prakticky kompletně k zastavění až po hranici správního území.
 • Z větší části v růžové ploše „B – bydlení“, středem prochází koridor pro severovýchodní obchvat (šedá šrafa na zelené ploše).
 • V oblasti mezi zdymadlem, koupalištěm a Cihelnou pak ve žluté ploše „OS – sport“.

Červeňák, bývalé vojenské cvičiště na Chrudimce

 • Dnes krásná přírodní lokalita se zajímavými pozůstatky působení železničního pluku a armády.
 • Návrh zbytečně velkou část území zabírá pro dopravní stavby. Za hloupou a zbytečnou považujeme tzv. silniční propojku, která má vést jen pár desítek metrů souběžně s jižním obchvatem (šedá šrafa představuje společný koridor pro tyto dvě stavby).
 • Žlutá plocha „RN – rekreace hromadná v zeleni“ by umožnila i některé typy staveb (např. sportoviště se zázemím). Pro zachování přírodního charakteru, doplnění cest pro chodce a cyklisty a mobiliáře je přitom vhodnější zařazení mezi krajinnou, případně veřejnou zeleň.

Dražkovice, pole podél silnice I/37 na Chrudim

 • Dnes rozsáhlá pole, protkaná remízky a cestami.
 • Dle návrhu z větší části k zastavění, převážně ve fialové ploše „SK – plocha smíšená komerční“, tj. zejména obchoďáky a haly.
 • Menší část v růžové ploše „B – bydlení“.

Kréta a Trnová, pole mezi zástavbou a lesem

 • Dnes pole a louky, rozdělené pásy lesa.
 • Dle návrhu zcela k zastavění v růžové ploše „B – bydlení“.

Doubravice a Semtín, pole podél silnice I/36 na Lázně Bohdaneč

 • Dnes tři rozsáhlá pole v prostoru mezi semtínskou průmyslovou zónou, železniční tratí a lesem u Doubravic.
 • Dle návrhu převážně k zastavění v šedé ploše „VN – nerušící výroba“, ve které jsou například dnešní průmyslové zóny.

Staré Čívice a Popkovice, pole u letiště

 • Dnes rozsáhlá pole poblíž Starých Čívic, Popkovic a letiště.
 • Dle návrhu dvě zastavitelné plochy v šedé ploše „VN – nerušící výroba“, tj. nové průmyslové zóny.
 • Rozsáhlejší dále od zástavby Starých Čívic u plánovaného jihozápadního obchvatu (šedá šrafa).
 • Menší přímo navazující na zástavbu Popkovic a areál letiště.

Pardubičky, pole u zdravotnické školy

 • Dnes pole nedaleko zahrádkářské kolonie a Nemošické stráně.
 • Dle návrhu z části k zastavění v růžové ploše „OV –občanské vybavení veřejné“, tj. zejména školy, nemocnice, úřady.

Staročernsko, pole směrem k Černé za Bory

 • Dnes pole, již dnes překladiště ruší obyvatele Staročernska.
 • Dle návrhu z části k zastavění v šedé ploše „VN – nerušící výroba“, tj. rozšíření stávajícího překladiště.
 • Stejně tak rozšíření zastavitelné šedé plochy „VN – nerušící výroba“ za silnicí směrem ke studáneckému lesu (kolem zahradnictví).
 • Mezi těmito plochami a Staročernskem navíc šikmo vede koridor jako územní rezerva pro plavební kanál Dunaj–Odra–Labe (ohraničený modrošedou přerušovanou čarou).

Zmocnění zástupce veřejnosti

Vzhledem k tomu, že se podle našeho názoru jedná o špatný návrh, rozhodli jsme se procesu pořizování účastnit a usnadnit účast široké veřejnosti.

Stavební zákon (kterým se řídí i pořizování územního plánu) umožňuje v fázi veřejného projednání zmocnit zástupce veřejnosti, který může podat námitku a v krajním případě se jako účastník řízení domáhat nápravy i soudní cestou.

Podařilo se nám sesbírat dostatek podpisů a získat zmocnění zástupce veřejnosti. Na základě zmocnění jsem podal námitku k návrhu nového územního plánu.

Děkuji moc všem, kdo přidali svůj podpis nebo se dokonce aktivně zapojili do jejich sběru.

Historie pořizování

Zadání nového územního plánu schválilo Zastupitelstvo města Pardubic 20. září 2011.

Zpracování návrhu nového územního plánu se na základě výběrového řízení ujal tým společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., (tehdy ještě „DHV CR, spol. s r.o.“) v čele s Ing. arch. Veronikou Šindlerovou, Ph.D. Tento tým zpracoval velmi městotvorný návrh s mottem „Návrat do města“.

Zastupitelé města začali o nový územní plán jevit větší zájem až v polovině roku 2014. Od té doby – a nezměnily na tom nic ani komunální volby na podzim téhož roku – v zastupitelstvu dostala prostor poptávka po bezmezném růstu Pardubic. Zastupitelstvo mj. účelově schválilo změnu strategického plánu, že Pardubice mají mít 120 000 obyvatel.

Na jaře 2016 proběhlo tzv. společné jednání nad variantním návrhem. V té době návrh ještě nedoznal zásadních změn, změny už ale mezitím proběhly jak ve zpracovatelském týmu, tak na odboru hlavního architekta.

Tak jak proces probíhal otevřeně a ku prospěchu udržitelného rozvoje města do roku 2014 bez většího zájmu zastupitelů, tak se poté trend zcela obrátil. Proces se zcela uzavřel, začal se neúměrně protahovat a nyní je do veřejného projednání předložen návrh zcela odlišný. Vymazáno z něj bylo nejen motto „Návrat do města“ a jméno původní šéfzpracovatelky. Hrozí také vymazání (zastavění nebo znehodnocení) rozsáhlých dnes nezastavěných území.

V průběhu roku 2019 by mělo zastupitelstvo projednat návrh vypořádání námitek a připomínek a další postup pořizování.

Kontakt

Jakub Kutílek
telefon: 776 253 591
e-mail: kubakutilek@gmail.com
fb: kuba.kutilek
twitter: @kubakutilek

Město na kole, z.s.

Iniciativa Přírodní park Červeňák

Hloupá propojka