Proces pořizování nového územního plánu je ve fázi opakovaného veřejného projednání:

 • návrh je zveřejněn na webu města: https://pardubice.eu/novy-uzemni-plan-mesta-pardubice
 • vlastní projednání proběhlo ve středu 23.3. od 16 h v Kulturním domě Hronovická
 • ve čtvrtek 24.3. od 18 h na radnici proběhlo mimořádné zasedání zastupitelstva k tomuto tématu, které nepřijalo žádné usnesení
 • termín pro podání námitek a připomínek je 30.3.

Co je územní plán

Územní plán určuje, kde se může stavět a kde ne. A co se v daném místě může stavět a co ne.

Člověku se může zdát, že někde z ničeho nic vyroste nová stavba – obytný dům, výrobní hala, silnice, přístav. Pravdou ale je, že každá stavba potřebuje celou řadu povolení. A vše začíná územním plánem. Proto je dobré ho znát a dohlédnout na to, aby byl dobrý.

Územní plán sám prochází procesem tzv. pořizování, který se řídí stavebním zákonem (č. 183/2006 Sb.), schvaluje ho zastupitelstvo dané obce.

Historie pořizování

Zadání nového územního plánu schválilo Zastupitelstvo města Pardubic 20. září 2011.

Zpracování návrhu nového územního plánu se na základě výběrového řízení ujal tým společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., (tehdy ještě „DHV CR, spol. s r.o.“) v čele s Ing. arch. Veronikou Šindlerovou, Ph.D. Tento tým zpracoval velmi městotvorný návrh s mottem „Návrat do města“.

Zastupitelé města začali o nový územní plán jevit větší zájem až v polovině roku 2014. Od té doby – a nezměnily na tom nic ani komunální volby na podzim téhož roku – v zastupitelstvu dostala prostor poptávka po bezmezném růstu Pardubic. Zastupitelstvo mj. účelově schválilo změnu strategického plánu, že Pardubice mají mít 120 000 obyvatel.

Na jaře 2016 proběhlo tzv. společné jednání nad variantním návrhem. V té době návrh ještě nedoznal zásadních změn, změny už ale mezitím proběhly jak ve zpracovatelském týmu, tak na odboru hlavního architekta.

Tak jak proces probíhal otevřeně a ku prospěchu udržitelného rozvoje města do roku 2014 bez většího zájmu zastupitelů, tak se poté trend zcela obrátil. Proces se zcela uzavřel, začal se neúměrně protahovat.

V roce 2018 dospěl návrh do veřejného projednání, kam byl předložen návrh zcela odlišný. Vymazáno z něj bylo nejen motto „Návrat do města“ a jméno původní šéfzpracovatelky. Zejména ale hrozilo vymazání (zastavění nebo znehodnocení) rozsáhlých dnes nezastavěných území. Tehdy jsem získal statut zmocněného zástupce veřejnosti (kterému stavební zákon – kterým se řídí i pořizování územního plánu – umožňuje podat námitku a v krajním případě se jako účastník řízení domáhat nápravy i soudní cestou). Na základě zmocnění jsem podal námitku k návrhu nového územního plánu.

V roce 2022 pořizování nového územního plánu dospělo konečně do tzv. opakovaného veřejného projednání. Největší excesy z roku 2018 byly odstraněny. Stále je však třeba se míti na pozoru. Jednak má návrh stále (byť menší) neduhy, jednak nepolevují tlaky na maximální zastavitelnost ploch.

Vypořádání námitek z roku 2018

Níže uvádím přehled svých námitek z roku 2018 a to, jak se promítly do návrhu v roce 2022:

 1. Nesouhlasíme s nepřiměřeným rozsahem zastavitelných ploch, který výrazně narostl oproti návrhu pro společné jednání. Požadujeme vypuštění všech zastavitelných ploch, které byly doplněny oproti návrhu pro společné jednání ve variantě č. 2, vybrané zastupitelstvem města.
  Námitce bylo z části vyhověno.
 2. Požadujeme stanovení takového pořadí změn v území, které podmíní zastavitelnost ploch v lokalitách s rozsáhlými zastavitelnými plochami (viz body 4 až 11) alespoň částečnou naplněností přestavbových ploch se stejným způsobem využití.
  Námitce nebylo vyhověno. Vzhledem k omezení celkového rozsahu zastavitelných ploch však ztrácí na naléhavosti. Netřeba opakovat.
 3. Nesouhlasíme se zařazením ploch bývalého vojenského cvičiště “Červeňák” na pravém břehu Chrudimky do ploch “RN – rekreace hromadná v zeleni” (301a-P, 301b-P, 301c-Z). Požadujeme jejich zařazení do plochy “NK – krajinná zeleň”.
  Námitce bylo zcela vyhověno.
 4. Nesouhlasíme s rozsahem navržených zastavitelných ploch v oblasti mezi sídlištěm Dubina a řekou Labe. Požadujeme vypuštění zejména těch zastavitelných ploch (nahrazení plochami nezastavitelnými), které byly do návrhu přidány nad rámec návrhu pro společné jednání (429-Z, 436-Z, 444-Z, 445-Z, 486-Z).
  Námitce bylo z velké části vyhověno.
 5. Nesouhlasíme s rozsahem navržených zastavitelných ploch v oblasti mezi sídlištěm Cihelna a řekou Labe. Požadujeme vypuštění zejména těch zastavitelných ploch (nahrazení plochami nezastavitelnými), které byly do návrhu přidány nad rámec návrhu pro společné jednání (435-Z, 443-Z, 459-Z).
  Námitce bylo z velké části vyhověno. Objevuje se však nově plocha 443a-Z (OV), nutno naformulovat námitku.
 6. Nesouhlasíme s rozsahem navržených zastavitelných ploch podél silnice I/37 na západním okraji místní části Dražkovice. Požadujeme vypuštění zejména těch zastavitelných ploch (nahrazení plochami nezastavitelnými), které byly do návrhu přidány nad rámec návrhu pro společné jednání, tj. ploch 431-Z, 432-Z, 433-Z a 471-Z.
  Námitce z velké části nebylo vyhověno. Nutno naformulovat znovu.
 7. Nesouhlasíme s rozsahem navržených ploch přestavby v území mezi Trnovou, Krétou a lesem. Požadujeme vypuštění ploch přestavby (nahrazení plochami nezastavitelnými), které jsou v platném územním plánu zařazeny jako nezastavitelné (031-P, 138-P), a ploch, které jsou špatně dopravně napojitelné (060-P).
  Námitce nebylo vyhověno. Není třeba podávat znovu.
 8. Nesouhlasíme s rozsahem navržených ploch přestavby v území mezi Semtínem, Doubravicemi a železniční tratí. Požadujeme vypuštění zejména těch ploch přestavby (nahrazení plochami nezastavitelnými), které byly do návrhu přidány nad rámec návrhu pro společné jednání (118-P/část, 496-P, 497-P).
  Námitce bylo vyhověno pouze ve věci plochy 496-P. Nutno doformulovat námitku k ploše 118-P ve vztahu k obytné zástavbě Doubravic.
 9. Nesouhlasíme s vymezení zastavitelných ploch v okolí letiště (438-Z, 495-Z, 499-Z). Požadujeme vypuštění těchto zastavitelných ploch (nahrazení plochami nezastavitelnými), které byly do návrhu přidány nad rámec návrhu pro společné jednání.
  Námitce bylo vyhověno pouze ve věci plochy 438-P. Pro plochy 495-Z a 499-Z je nutno doformulovat námitku.
 10. Nesouhlasíme s vymezení zastavitelné plochy “OV – občanské vybavení veřejné” (479-Z). Požadujeme vypuštění této zastavitelné plochy (nahrazení plochou nezastavitelnou), která byla do návrhu přidána nad rámec návrhu pro společné jednání.
  Námitce bylo zcela vyhověno.
 11. Nesouhlasíme s rozšířením průmyslové zóny logistického centra STARZONE v k.ú. Černá za Bory. Požadujeme vypuštění zastavitelných ploch (nahrazení plochami nezastavitelnými) 240-Z, 241-Z, 244-Z. V případě ponechání zastavitelných ploch v návrhu požadujeme stanovit takové pořadí změn v území, které podmíní zástavbu ploch 240-Z, 241-Z, 244-Z předchozí realizací ploch lesa 651-K a dopravního napojení na silnici I. třídy, aby byly minimalizovány či kompenzovány negativní dopady na životní prostředí.
  Námitce bylo vyhověno ve variantě stanovení podmínek. Navíc byl změněn způsob využití z VN na SK, což může mít další pozitivní vliv na eliminaci negativních dopadů na obyvatele Staročernska i Černé za Bory.
 12. Nesouhlasíme se zařazením dnes nezastavěných pozemků v korytě mrtvého ramene Labe p.č. 1798/1, 1798/2, 1800/2, 1800/5, 1803/6 a 1803/13 v k.ú. Pardubice do plochy přestavby “SO – plocha smíšená obytná” (178-P). Požadujeme jejich zařazení do plochy “NK – krajinná zeleň” tak, jak tomu bylo v návrhu pro společné jednání.
  Námitce nebylo vyhověno. Nutno naformulovat námitku znovu s odkazem na rozsudek rušící část XVIII. změny územního plánu.
 13. Nesouhlasíme s návrhem ploch přestavby v oblasti podél Bylanky na hranici místních částí Popkovice a Svítkov (072-P, 079-P, 080-P, 081-P, 083-P, 084-P). Požadujeme vypuštění plochy přestavby 080-P, která není dopravně napojená. Požadujeme vypuštění VPS pro cestu po pravém břehu Bylanky (VD061). Požadujeme doplnění přímého dopravního napojení z oblasti ulice Františka Ventury do ulice Pražská. Požadujeme vymezení nedokončené části komunikace v ulici Orebská (p.č. 170/1, 170/21, 170/22, 170/23 v k.ú. Svítkov) jako veřejně prospěšné stavby.
  Námitce bylo vyhověno ve věci vypuštění plochy 080-P a doplnění VPS v ul. Orebská. Námitku netřeba opakovat.
 14. Nesouhlasíme s vymezení koridoru X02 pro “přeložku silnice I/2 – jihovýchodní tangentu” v podobě, která umožňuje i umístění “místní komunikace – propojky S. K. Neumanna – Kyjevská”. Požadujeme vymezení příslušného koridoru pouze pro “přeložku silnice I/2 – jihovýchodní tangentu”.
  Námitce bylo vyhověno.
 15. Požadujeme změnit regulaci prostorového uspořádání – typu struktury zástavby ve východní části plochy mezi ulicí S. K. Neumanna a řekou Chrudimkou (zejména na pozemcích p.č. 2436/3, 2436/5, 2436/6, 2436/8, 2436/9, 2436/15, 2450/1, 2466, 2469/1, 2469/2, 2470 v k.ú. Pardubice) z “OBH – otevřená bloková hmotná zástavba” na “OBD – otevřená bloková drobná zástavba”.
  Námitce bylo vyhověno z hlediska změny struktury zástavby. Zároveň však byla část přeřazena (zpět podle návrhu pro společné jednání) do plochy RN, čímž byl omezen potenciál pro výstavbu rodinných domů v této lokalitě. Námitku netřeba opakovat, lokalita bude muset být dále řešena. 
 16. Nesouhlasíme se zařazením areálu bývalých kasáren Hůrka do plochy “SO – plocha smíšená obytná” (232-P, 442-P) a “SK – plocha smíšená komerční” (467-P, 472-P). Požadujeme jejich zařazení do ploch přestavby “VN – nerušící výroba” tak, jak tomu bylo v návrhu pro společné jednání. V případě ponechání ploch přestavby s podílem bydlení požadujeme podmínit výstavbu pořízením regulačního plánu a naplněním ostatních vhodnější brownfieldů.
  Námitce nebylo vyhověno. Ani ve smyslu podmínky regulačního plánu (stanovena pouze podmínka územní studie) či stanovení pořadí změn v území. Bylo projednáváno také v zastupitelstvu, bez podpory. Zároveň však město některé záměry do lokality směřuje. Netřeba opakovat námitku.
 17. Požadujeme nahrazení západní tangenty (koridor územní rezervy RK03) severozápadní tangentou (v trase průmyslová zóna Staré Čívice – přístav – Semtín – Doubravice).
  Námitce nebylo vyhověno. Netřeba opakovat.
 18. Požadujeme doplnění přestupních uzlů veřejné hromadné dopravy: Polabiny – Hradecká, Zborovské náměstí, Dubina – centrum, železniční zastávka Pardubice – Semtín, železniční zastávka Pardubice – Černá za Bory.
  Námitce bylo vyhověno.
 19. Požadujeme doplnit jako veřejně prospěšnou stavbu rozšíření podjezdu na ulici Jana Palacha.
  Námitce nebylo vyhověno. Netřeba opakovat.
 20. Požadujeme doplnit jako veřejně prospěšné stavby tyto dvě cyklostezky: 1. Průmyslová, chybějící úseky (Kyjevská – Foxconn a oblast křižovatky s Dělnickou) a 2. Vodárenská, Nemošice (prodloužení stávající cyklostezky od Jesničánek po okužní křižovatku na Starém náměstí).
  Námitce nebylo vyhověno. Netřeba opakovat.

Námitka 2022

Dne 29.03.2022 jsem podal námitku k upravenému návrhu pro opakované veřejné projednání.

Přestože je návrh územního plánu nesrovnatelně lepší než v roce 2018, vyskytuje se v něm řada problémů, kdy návrh nedostatečně chrání životní prostředí obyvatel města nebo přírodu a krajinu.

Kontakt

Jakub Kutílek
telefon: 776 253 591
e-mail: kubakutilek@gmail.com
fb: kuba.kutilek
twitter: @kubakutilek

Město na kole, z.s.