Pilotní cyklopruhy rok poté

Vloni na podzim bylo realizováno opatření, které se v Pardubicích může jevit jako kontroverzní. Ve městě plném cyklostezek separovaných od hlavního dopravního prostoru byly vytvořeny vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty ve vozovce. Vyvolaly spíše záporné ohlasy. Veřejnosti se nelíbilo především zvolené místo, Bělehradská ulice, kterou většina cyklistů přejíždí napříč a kde navíc vede paralelně s komunikací stezka. Přesto má opatření i pozitivní dopady – lidem ukázalo jiné možnosti řešení cyklodopravy a vznikla zde šance se s cyklopruhy seznámit na relativně bezpečném místě.

Přečtěte si hodnocení tohoto opatření od odborníků.

Tomáš Řezanina, vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy Úřadu městského obvodu Pardubice II

Cyklopruhy na Bělehradské ulici prokázaly, že takovéto opatření může být na místní komunikaci této šířky funkční. Bohužel jejich význam právě na Bělehradské snižuje existence souběžné stezky pro chodce a cyklisty. Prakticky všechny připomínky obyvatel, které zaznamenal úřad městského obvodu, směřovaly z tohoto důvodu proti cyklopruhům, které se tak staly nechtěným příkladem zbytečně vynaložených financí zejména v situaci, kdy není dost peněz na každoroční obnovu vodorovného značení mimo hlavní třídy. Nabízí se otázka, jestli cyklopruhy v Bělehradské jednostranně nezvýhodňují cyklisty a zda by bezpečnosti a plynulosti dopravy zde více neprospěly např. ostrůvky v přechodech pro chodce a odbočovací pruhy.

Tomáš Pelikán, ředitel DPmP a.s.

K cyklopruhu na Bělehradské ulici máme určité připomínky. Vedení pruhu nebylo konzultováno s DPmP a.s., což se projevilo např. na křižovatce ulic Bělehradská – Kosmonautů, kde jsou řidiči trolejbusů linek číslo 4 a 11 odbočující vlevo k polabinskému hotelu nuceni projíždět oblouk trolejového vedení se dvěma trolejovými křižovatkami po jeho vnitřní straně s nevýhodně vychýlenými sběrači. Tento jev je v provozu trolejbusů velmi nebezpečný. Uvedené místo musí být tudíž projížděno s nutností velmi pomalé jízdy bez větší akcelerace, a to je v rozporu s provozními potřebami v dané dopravní situaci. Situování cyklopruhu v této podobě mělo tedy vyvolat přeložky trolejového vedení nejen na této křižovatce, ale i přímých úsecích, kde občas hlavice sběračů projíždějí přímo nad hlavami cyklistů.

Cyklopruh je veden při okraji vozovky a tedy i přes kanalizační vpusti. Cyklisté proto často jedou po levé hraniční čáře nebo dokonce vedle pruhu, přičemž různě kličkují. Řidiči vozidel MHD, která jsou i s bočními zrcátky široká 3 m, tak díky plné dělicí čáře nemohou některé cyklisty předjet a musí jet pomalu za nimi, pokud nechtějí spáchat dopravní přestupek. Zřízení cyklopruhu na Bělehradské ulici lze tedy označit za negativní zásah do drážní cesty trolejbusové dopravy. Tvůrci tohoto dopravního značení zde tímto počinem vytvořili zdroj ohrožení dráhy dle §10 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách.

Jakub Kutílek, člen o.s. Město na kole a dopravní projektant

O vyznačení prvních souvislých cyklopruhů v Pardubicích jsme velmi usilovali, abychom ukázali možnosti použití jiného typu infrastruktury, protože v našem městě jsou přednostně využívány cyklostezky pro svou zdánlivou bezpečnost. Bělehradskou tehdy z několika možných ulic vybral odbor dopravy spolu s Centrem dopravního výzkumu. Přestože jsme tušili, že na této ulici nevyniknou výhody vyhrazených pruhů oproti stezce, s vděkem jsme přijali rozhodnutí města  vyzkoušet nové opatření. Přestože drtivá většina cyklistů i dnes jezdí po cyklostezce, je možné tuto realizaci hodnotit kladně. Provoz na Bělehradské totiž ukázal, že se jedná o bezpečný způsob vedení cyklistů, i v souvislosti s autobusovými zastávkami, kolmým parkováním a provozem neobratných patnáctimetrových trolejbusů.

Martin Bílek, náměstek primátorky pro dopravu, architekturu a urbanismus

Cyklopruh na Bělehradské z mého pohledu odstartoval diskusi v celém městě Pardubice o možnostech, jak řešit opatření pro cyklisty v rámci města i jinými způsoby než jen stavbou finančně nákladné cyklostezky jako samostatného objektu. Po počátečních velmi vášnivých diskuzích se, myslím, dostaly do podvědomí lidí i pozitivní názory na tuto věc a cyklopruh začíná být využíván cyklisty. V budoucnu je to jistě správná cesta, jak tento druh dopravy v Pardubicích dále podporovat. Předpokládám, že v podobných projektech budeme dále pokračovat a prostředky, jako např. cyklopruhy, zóny Tempo 30 apod., využívat ve větší míře než doposud.

Václav Kříž, redaktor Dopravního webu a člen Auto*Matu

Není ulice jako ulice. Tam, kde máme chodník úzký nebo plný chodců, jsou cyklopruhy potřeba. K tomu může dojít spíše ve starší blokové zástavbě. Naopak na sídlištích máme dostatek místa mezi vozovkou a domy. To umožňuje jiné řešení – dostatečně širokou stezku pro chodce a cyklisty oddělenou od vozovky. Tak je tomu v Bělehradské.

Devadesátiminutové sčítání, které jsem provedl na třech místech ulice, ukázalo, že jen 9 ze 163 cyklistů jelo v pruhu a zbytek po chodnících a stezkách. Tedy 5,5 %. Jsou naopak ulice, kde jsou dnes v Pardubicích stezky, které nutí k pomalé jízdě a dlouhému čekání na světelném přechodu. Vše je v některých případech doplněno zákazem vjezdu do vozovky tam, kde by se jezdilo pohodlněji. Situaci by pomohlo odstranění zákazů, napojení stezek na průjezd křižovatkou ve vozovce či přímo vyznačení cyklopruhů.

Vojtěch Jirsa, koordinátor rozvoje cyklodopravy v Pardubicích

V Bělehradské ulici šlo o první ucelený úsek komunikace v Pardubicích, na kterém byly cyklopruhy zřízeny. Cílem realizace bylo zejména seznámit veřejnost s tímto druhem infrastruktury a vyzkoušet, jakým způsobem můžou pruhy fungovat na ulici šířky 9 m společně s trolejbusy. Silným argumentem také byla potřeba zklidnění komunikace. Šířky jízdních pruhů pro motorovou dopravu byly před realizací větší než normové šířky pro pruhy na dálnici, což vedlo k překračování povolené rychlosti. Opatření skutečně ke zklidnění dopravy na komunikaci přispělo.

Z pohledu provozu trolejbusů se ukázaly šířky jízdních pruhů 3 m jako hraniční. Trolejbus musí občas do pruhu zajíždět, zejména při výjezdu z ulice Kosmonautů.

Opatření nebylo velkým přínosem pro cyklistickou dopravu, jelikož většina cyklistů komunikaci pouze příčně překonává a pokračuje dál ve směru Polabiny, respektive centrum. Jen málo cyklistů projíždí ulicí v celé délce. Realizace však vyvolala bohatou diskuzi, ač s převahou negativních hlasů.

Cyklopruhy přispívají ke zvýšení bezpečnosti dopravy a komfortu cyklistů na významných městských komunikacích. Mohou přispět ke zklidnění a zvýšení plynulosti motorové dopravy. Další cyklopruhy budou prioritně zřizovány tam, kde existuje největší poptávka – sběrné komunikace vedoucí z okrajů do centra města a v samotném centru města. Další cyklopruhy budou zřizovány dle schváleného akčního plánu pro rozvoj cyklistické dopravy Pardubike 2015.

Příspěvek byl publikován v rubrice Bělehradská - cyklopruhy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.